>Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

De Supportleader VoF hanteert Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de KvK op datum 01-06-2014. Deze zijn aldaar te downloaden of via deze link op de site van De Leadergroep.

Algemeen

Door middel van het (digitaal) ondertekenen van het aanmeldingsformulier geeft u aan dat u akkoord gaat met de actievoorwaarden voor de IB aangifte en met de algemene voorwaarden van de Supportleader. U gaat ermee akkoord dat alle relevante en benodigde informatie voor het volledig invullen van uw aangifteformulier digitaal aangeleverd dient te worden op het emailadres: support@deleader.nl

  • Om de aangifte te kunnen inzenden aan de belastingdienst is het gebruik van een DigiD mogelijk noodzakelijk. Met DigiD dient u uw elektronische aangifte digitaal te ondertekenen.
  • Het aanvragen van een DigiD is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Om de aangifte door een vertegenwoordiger van de Supportleader mogelijk te maken, dient de Supportleader te worden gemachtigd om namens u de aangifte in te dienen.
  • Door ondertekening van dit formulier geeft u de Supportleader opdracht om namens u deze machtiging aan te vragen bij de belastingdienst. De machtiging betreft het indienen of wijzigen van de Voorlopige Aanslag van het aankomende of lopende jaar en/of het indienen van de Aangifte Inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. De machtiging wordt voor een periode van 5 jaar afgegeven, maar geldt uitsluitend voor het overeengekomen belastingjaar.
  • De machtiging wordt door de belastingdienst per post aan uw adres verzonden. Die brief (of de inhoud ervan) dient u zo snel mogelijk aan de Supportleader te verstrekken.

Indien blijkt dat voor de aangifte aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit onderzoek uitgevoerd tegen een meerprijs van €75,- per uur (incl. BTW), altijd in overleg met u.

Vertrouwelijke gegevens

Voor de volledigheid wordt hier melding gemaakt van het relevante artikel in de Algemene Voorwaarden van de Supportleader aangaande de vertrouwelijkheid van informatie.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

  1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
  2. Op de Opdrachtnemer rust een geheimhoudingsverplichting t.a.v. van alle (bedrijfs)gegevens van de Opdrachtgever waarmee hij in aanraking komt, op straffe van €500,- (zegge: VIJFHONDERD EURO) per gebeurtenis.